Program unijny „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy”


Program unijny

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 1 647 840,60 zł
Wartość projektu – 1 938 636, 00 zł

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu: 828 os. dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 tj.: wykształcenie ukończone na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych dla osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zamieszkujących na terenie Gminy Trzebownisko (w myśl przepisów KC) w woj. podkarpackim w okresie do 31.12.2018 r.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 828 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach tj. do poziomu ISCED 3 (niskie kwalifikacje definiowane jako wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji PO na lata 2014-2020), w tym niepełnosprawnych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (WP) w rozumieniu przepisów KC. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2018 r. poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych wynikających z potrzeb podkarpackiego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

  • Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą TIG (141) przez 240 osób.
  • Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG (135) przez 155 osób.
  • Podniesienie umiejętności i zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi urządzeń technicznych przez 383 osób.

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia zawodowe tj.
– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł*
– Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł**
– Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł**
*jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)
** jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szczegółowe informację można uzyskać u realizatorów projektu.

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr. inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16
35-082 Rzeszów
tel. 17 860 02 95
e-mail: biuro@osz.com.pl

InterPetro sp. z o.o

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
tel. 17 8539251, 600 722 565
e-mail: l.litwa@interpetro.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz_rekrutacyjny
Oswiadczenie
Regulamin