Zapytania ofertowe


Rzeszów, 27.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2017/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

w ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces”
nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego

na lata 2014-2020

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

„InterPetro” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów

NIP: 813-30-89-380

Regon: 690693715

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 września 2016 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.interpetro.com.pl

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia mających na celu stwierdzenie zdolności do uczestnictwa w kursie spawania metodą TIG i MAG dla 450 osób.

 • 270 osób – kurs spawacza metodą TIG
 • 180 osób – kurs spawacza metodą MAG

Zapytanie dotyczy badań lekarskich w celu skierowania uczestnika do uczestnictwa w kursie spawacza metodą TIG i MAG.

Szacowana łączna liczba skierowanych na badania wynosi 450 osób. Prowadzący postepowania zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób kierowanych na badania, przy czym łączna ilość 450 jest wartością maksymalną. Przy rozliczeniu prowadzący postępowanie zapłaci za faktycznie przeprowadzoną liczbę przeprowadzonych badań.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Badania lekarskie powinny zostać przeprowadzone w terminie do 31.07.2018 r. Szczegółowy termin ich przeprowadzenia zostanie dopasowany do terminów realizacji szkoleń.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania:

 • Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani
  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
 3. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę Oferenta;
 • Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP;
 • Osobę do kontaktu;
 • Wycenę poszczególnych części zamówienia oraz wartość całościową:
  • Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 • Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert;
 • Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: interpetro@interpetro.com.pl do dnia 01.08.2017 r. do godziny 10.00.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny spośród ofert kompletnych, zawierających wszystkie elementy opisane w pkt. VI.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
  • Cena – 100%
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
  w budżecie.
 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
 2. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną i telefoniczną
  o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Drzał, e-mail: m.drzal@interpetro.com.pl, tel. 17 85 900 94.

Rzeszów, 27.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2017/RR
prowadzone w trybie rozeznania rynku
w ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces”
nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego
na lata 2014-2020

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

„InterPetro” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów

NIP: 813-30-89-380

Regon: 690693715

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 września 2016 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.interpetro.com

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej dla spawaczy metodą TIG i MAG (450 osób). Odzież ochronna dla spawaczy TIG 270 i 180 MAG.

Odzież ochronna dla spawaczy musi spełniać wymogi i być certyfikowana w procesie oceny typu WE zgodnie z Dyrektywą 89/686 EWG.

W skład odzieży ochronnej dla uczestnika wchodzi:

 • rękawice,
 • maska spawalnicza,
 • buty.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony z Zamawiającym i zostanie dopasowany do terminów realizacji szkoleń. Ostatnie zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31.07.2018 r.

 1. MIEJSCE DOSTAWY

„InterPetro” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13,
35-105 Rzeszów

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania:

 • Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
 3. Oferta musi zawierać:
 • Pełną nazwę Oferenta;
 • Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP;
 • Osobę do kontaktu;
 • Wycenę poszczególnych części zamówienia oraz wartość całościową:
  • Cena brutto wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
 • Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert;
 • Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: interpetro@interpetro.com.pl do dnia 01.08.2017 r do godziny 10.00.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny spośród ofert kompletnych, zawierających wszystkie elementy opisane w pkt. VI.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
  • Cena – 100%
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.
 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
 2. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną i telefoniczną
  o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Drzał, e-mail: m.drzal@interpetro.com.pl, tel. 17 85 900 94.

                                                                                                                                                                                                                               Rzeszów, 28.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/07/2017/ZK

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

Projekt Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez „INTERPETRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając na podstawie Umowy nr  RPPK.09.05.00-18-0048/16-00   zawartej z Województwem Podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Zamawiający:

„InterPetro” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Przemysłowa 13

35-105 Rzeszów

e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

Dotyczy:

Dostawa zużywalnych materiałów spawalniczych na potrzeby realizacji kursów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPYTANIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI: 

Rzeszów, 08.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/08/2017/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

w ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces”
nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16-00             
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Zamawiający:

„InterPetro” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Przemysłowa 13, 35-105 Rzeszów

NIP: 813-30-89-380, Regon: 690693715

e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

Dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych  z : TIG 1, TIG 2, TIG 3, MAG 1  i MAG 2 w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPYTANIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI: 

Zapytanie_ofertowe_20170808

Załaczniki1-5_20170808

Załacznik6_formularz_cenowy_20170808

 

Zapytanie ofertowe 15.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/09/2017/NKSP

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2004 Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” nr RPPK.09.05.00-18-0030/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji kursów z zakresu TIG 1, TIG 2, TIG 3 oraz MAG 1 i MAG 2 dla 25 grup średnio po 15 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

Zapytanie ofertowe 26.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/09/2017/NKSP

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2004 Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” nr RPPK.09.05.00-18-0030/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji kursów z zakresu TIG 1, TIG 2, TIG 3 oraz MAG 1 i MAG 2 dla 25 grup średnio po 15 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.10.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/09/2017/NKSP

Informacja_dla_oferentów